top of page
Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych
na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą
elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych
osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za
pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.
Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa
zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.


§1 Definicje
Serwis – serwis internetowy „Est Derm” działający pod adresem https://estdermpolska.pl
Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców
współpracujących z Administratorem
Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych
(dalej Administrator) jest firma „Est Derm Sp. z o.o.”, prowadząca działalność pod adresem:
ul. Biernata z Lublina 45 20-456 Lublin, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP):
NIP: 9462716476 KRS: 0000967207,, świadcząca usługi drogą elektroniczną za
pośrednictwem Serwisu
Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną
za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego
Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na
Urządzeniu Użytkownika
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba
fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności
na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej
Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych
lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką
jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w
celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,

osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się
Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i
jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub
wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych
osobowych
Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych
przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można
ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych
informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są
objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który
niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego
rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.


§2 Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy
kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.


§3 Rodzaje Plików Cookies
Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez
system teleinformatyczny Serwisu
Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez
systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które
mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie
umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez
Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z
Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez
Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po
zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona
na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.


§4 Bezpieczeństwo składowania danych
Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania, odczytu i
wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a
Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie
pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn
internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji
poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych
robaków jest także praktycznie niemożliwe.
Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla
Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać

bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta
Użytkownik.
Cookie zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu
weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników.
Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu
społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie
pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość
oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących
z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala
na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
Kontrola plików Cookie
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące
zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą
witrynę internetową
Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach
komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie lub u jednego ze wskazanych
dostawców:
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce FireFox
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Edge
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Internet Explorer 11
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie
korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik
korzysta z usług Serwisu.
Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki
techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie.
Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu
stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za
przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na
skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i
innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie
Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni
stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z sieci internet.
Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich
starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były
bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i
celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu
zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich
zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.
Przechowywanie haseł – Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w
zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie.
Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.


§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
Umożliwienie Logowania do serwisu
Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych

Usługi serwowania reklam
Usługi afiliacyjne
Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
Serwowanie usług multimedialnych
Świadczenie usług społecznościowych


§6 Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z
następujących celów:
Realizacji usług elektronicznych:
Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim
związanych
Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się
Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach
społecznościowych lub innych witrynach.
Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz
ochrony danych
Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z
następujących celów:
Prowadzenie statystyk
Remarketing
Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników
Obsługi programów afiliacyjnych
Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora


§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych
Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów,
którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w
ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies
jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista
partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki
cookies:
Usługi multimedialne:
YouTube
SoundCloud
Spotify
Usługi społecznościowe / łączone:
(Rejestracja, Logowanie, udostępnianie treści, komunikacja, itp.)
Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn
Usługi udostępniania treści:
WhatsApp
Instagram
Usługi Newslettera:

MailChimp
Prowadzenie statystyk:
Google Analytics
Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te
mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel
przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.


§8 Rodzaje gromadzonych danych
Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i
anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w
trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.
Anonimowe dane gromadzone automatycznie:
Adres IP
Typ przeglądarki
Rozdzielczość ekranu
Przybliżona lokalizacja
Otwierane podstrony serwisu
Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
Rodzaj systemu operacyjnego
Adres poprzedniej podstrony
Adres strony odsyłającej
Język przeglądarki
Prędkość łącza internetowego
Dostawca usług internetowych
Dane gromadzone podczas rejestracji:
Imię / nazwisko / pseudonim
Login
Adres e-mail
Adres IP (zbierane automatycznie)
Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter
Imię / nazwisko / pseudonim
Adres e-mail
Adres IP (zbierane automatycznie)
Dane gromadzone podczas dodawania komentarza
Imię i nazwisko / pseudonim
Adres e-mail
Adres www
Adres IP (zbierane automatycznie)
Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies.
Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług
statystycznych.


§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest
Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani
odsprzedawane podmiotom trzecim.
Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych)
mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych
do prowadzenia serwisu tj.:
Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora
Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera
Firmy pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi oferowane w ramach
Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)
Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Newsletter
Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego –
serwisu MailChimp, . Dane wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są
przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego usługodawcy.
Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez
zgody Administratora.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów
Dedykowanych
Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu,
VPS lub Serwerów Dedykowanych – Zenbox. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w
serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w
Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych
przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy
Administratorem a Usługodawcą.
Przetwarzanie danych w przypadku płatności on-line
W przypadku realizacji płatności on-line, wszelkie dane dotyczące płatności przekazywane są
bezpośrednio przez Użytkownika podmiotowi realizującemu płatność – Przelewy24. Wybrane
dane niezbędne do realizacji transakcji są następnie przekazywane przez ten podmiot
Administratorowi. Przekazanie danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a
Usługodawcą.


§10 Sposób przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane
na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu),
co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
(profilowania).
Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.
Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:
Dane anonimiwe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską.
Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji (profilowania).
Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

§11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)
art. 6 ust. 1 lit. a
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów
art. 6 ust. 1 lit. b
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy
art. 6 ust. 1 lit. f
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24
poz. 83)


§12 Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:
Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia
Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w
okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego
konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)
Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów
dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator
będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie
dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów
regulaminu serwisu przez Użytkownika
Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:
Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez
Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony


§13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych
Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:
Prawo dostępu do danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych,
realizowane na żądanie złożone do Administratora
Prawo do sprostowania danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania
danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
Prawo do usunięcia danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia
danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora W przypadku kont
użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających
identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji
żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora
(np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane
wskutek prowadzonej korespondencji).
W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich
danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości
e-mail.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w
przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych
osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
Prawo do przenoszenia danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych
dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora
Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do
Administratora
Prawo wniesienia skargi
Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.


§14 Kontakt do Administratora
Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów
Adres pocztowy – Est Derm Sp. z o.o. ul. Biernata z Lublina 45 20-456 Lublin
Adres poczty elektronicznej – aesthdermuk@gmail.com
Formularz kontaktowy – dostępny pod adresem: /kontakt


§15 Wymagania Serwisu
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może
spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje
Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość
zapisywania i odczytu plików Cookie.


§16 Linki zewnętrzne
W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą
znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie
współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla
Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator
nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.


§17 Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez
konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania
danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w
zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników
posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem
poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług
oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W
przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma
obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.
Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

bottom of page