top of page
Regulamin sklepu

§1. Postanowienia wstępne
Sklep Internetowy zwany dalej Sklepem prowadzi Est Derm Sp. z o.o. zarejestrowany pod
numerem NIP: 9462716476 KRS: 0000967207, działalność zarejestrowana przy ul. Biernata z
Lublina 45 20-456 Lublin


Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną – tj. systemem informacji i zdalnego
wyboru oraz zakupu towarów lub świadczenia usług – umożliwiającą konsumentom (zwanym
dalej użytkownikami) zapoznanie się z ofertą produktów i usług, w tym z cenami i
dostępnością, zawarcie umów sprzedaży towarów lub usług. Wśród towarów i usług
występują: książki i inne publikacje, kursy online, szkolenia, warsztaty, konsultacje
szkoleniowe i inne produkty w sklepie.
Korzystanie ze Sklepu przez użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez
system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
Komputer z dostępem do Internetu.
Użytkownik korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego
regulaminu.


§ 2. Warunki sprzedaży
Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej, ani sprzedaży Produktów w celu ich dalszej
odsprzedaży. Prowadzi sprzedaż kosmetyków, preparatów kosmetycznych, preparatów
medycznych, szkoleń, webinarów, konsultacji.
Zdjęcia i opisy towarów i usług zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które
mają na celu jedynie umożliwienie wyrobienia ogólnego wyobrażenia o właściwościach,
wyglądzie i parametrach użytkowych towaru lub usługi. Wygląd towaru na zdjęciach może
różnić się nieznacznie od zewnętrznego wyglądu towaru wydawanego.
Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie
wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również
zapewnienia ze strony Sklepu.


§3. Zawarcie i warunki umowy
Wypełniając i przesyłając za pośrednictwem strony internetowej formularz, użytkownik
akceptuje warunki wskazane w formularzu oraz w regulaminie jako warunki umowy wiążącej
użytkownika i Sklep.
Przed zawarciem umowy użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i
formularza internetowego i akceptuje Politykę prywatności Sklepu oraz upewnił się, że ich
postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów.
Użytkownicy korzystający z usługi prowadzenia szkoleń lub warsztatów zakupionych w
Sklepie oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego,
farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Sklep
akceptując niniejszy regulamin oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku i
głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację
zdjęć, nagrań audio-video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku,

głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Sklep ma
prawo wykorzystać powyższe w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych.
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu szkolenia, miejsca szkolenia
oraz osoby prowadzącej, jak również prawo do odwołania szkolenia:
1) z ważnej przyczyny, za którą uznaje się, z uwagi na charakter i cel szkolenia, wyłącznie
obiektywną niemożność zaprezentowania szkolenia przez Sklep,
2) z innej przyczyny leżącej po stronie Sklepu,
3) w przypadku choroby osoby prowadzącej szkolenie.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej Sklep powiadamia użytkowników o zmianach
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez
użytkownika w formularzu internetowym.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności względem użytkownika z tytułu dokonanych zmian
oraz odwołania szkolenia zobowiązany jest jedynie do zwrotu opłaty. Użytkownik zachowuje
prawo do przełożenia szkolenia na uzgodniony przez strony termin.
8. W przypadku odwołania szkolenia lub zmiany terminu, użytkownik w terminie kolejnych
14 (czternastu) dni od powiadomienia o powyższym uprawniony jest do odstąpienia od
umowy.
9. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży usługi, szkolenia lub towaru bez podania
przyczyn najpóźniej na 14 dni (czternaście) kalendarzowych od dnia wypełnienia formularza
internetowego i tym samym zawarcia umowy – przy czym odstąpienie od umowy w zakresie
usług szkolenia lub doradztwa może nastąpić jedynie przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na
adres poczty elektronicznej: aesthdermuk@gmail.com na formularzu stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu.
Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 10 nie przysługuje Konsumentowi w
przypadku udziału w Szkolenia rozpoczętego. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty
okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu – może przekazać bilet osobie
trzeciej. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi
ustawowo.
Przełożenie terminu szkolenia lub doradztwa jest możliwe najpóźniej do 14 dni przed
rozpoczęciem świadczenia usługi.
Jeżeli świadczenie usługi lub dostawy zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły
wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne
nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów, choroby trenera i innych
podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron umowy, Sklep może
przełożyć świadczenie usługi lub dostawę na inny termin.


§4. Reklamacje
Sklep zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez użytkownika w
zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu usług i funkcjonowaniu Sklepu,
w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach do 30 dni.


§5. Prawa i obowiązki użytkownika
1. Użytkownik zobowiązany jest do:
1) korzystania z usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu,
2) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie
niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w
posiadanie informacji prawnie chronionych, których użytkownik nie był adresatem,
3) korzystania z usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a
także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
4) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego
prawa.
2. Użytkownik ma prawo powiadomić Sklep o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak
również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce
Prywatności.
3. Użytkownik ma prawo powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub
przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu oraz o niewłaściwej jakości usług.
4. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie profilu.


§6. Prawa autorskie
Strona internetowa Sklepu oraz usługi i produkty oferowane przez Sklep są chronione
prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane użytkownikowi wprost na mocy
postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów jedynie w
zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
2. Sklep na podstawie umowy dotyczącej świadczenia usług udziela użytkownikowi
(nabywcy usługi) niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez
użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach
internetowych Sklepu, a także materiałów szkoleniowych, w celu skorzystania z usług,
zawarcia umowy sprzedaży, lub umowy świadczenia usług.
3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy
wiążącej umowy o świadczenie usług.


§7. Rozwiązywanie sporów
Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów
znajdują się pod dresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu
unijnym. Platforma stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem
kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej
umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§8. Postanowienia końcowe
W przypadku uznania danego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne,
nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność
pozostałych postanowień Regulaminu. Sklep dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne
postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
2. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 1030 ze zmianami), Sklep informuje użytkownika na jego
żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z
korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu,
umowy dotyczącej dostawy lub świadczenia usług, umów jest rzeczowo i miejscowo
właściwy sąd powszechny w Polsce.
4. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką
Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do
jej przestrzegania.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2022 roku.

bottom of page